Koulumuistojen keruuhanke

Yhteistyötahot

Perinneyhdistys toteuttaa koulumuistojen keruuhankkeen usean yhteistyökumppanin kanssa. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ovat käynnistäneet valtakunnallisen keruuhankkeen, joka jatkuu vuoden 2013 loppuun asti. Aineisto arkistoidaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon, jossa se on käytettävissä muun muassa koululaitoksen historiaa koskevia tutkimushankkeita varten. Perinneyhdistyksen keruuhankkeessa noudatetaan valtakunnallisen hankkeen periaatteita ja ohjeistusta. Perinneyhdistys lähestyy Espoon kaupunginosayhdistyksiä EKYLin kautta ja pyrkii aktivoimaan kouluperinteen tallentamisesta kiinnostuneita espoolaisia osallistumaan hankkeeseen ja siihen liittyviin tapahtumiin. Keruuhankkeesta tiedotetaan yhdistyksille ja järjestöille, joiden kautta voidaan tavoittaa henkilöitä, joilla olisi koulumuistoja tallennettavaksi. Koulumuistojen keruuhankkeesta ja sen etenemisestä ja siihen liittyvistä tapahtumista tiedotetaan yhdistyksen verkkosivujen, jäsentiedotteen, Länsiväylän kumppanisivujen ja Facebookin kautta.

Keruun organisointi

Perinneyhdistys koordinoi espoolaisten koulumuistojen keruuta. Tavoitteena on tavoittaa mahdollisimman laaja oppilaiden ja opettajien joukko ja kerätä mittava aineisto erityisesti. Aineiston dokumentointiin arkistointia varten kiinnitetään erityistä huomiota, jotta aineisto on käytettävissä myös tutkimustarkoituksiin.

Toteutus

Aineistoa kerätään monipuolisesti eri muodoissa:

  • haastattelut äänitettyinä tai videoituina
  • kirjoitukset
  • valokuvat

Haastattelut tehdään erillisinä tai ryhmähaastatteluina. Kirjoituksia kerätään paperitulosteina ja sähköisenä sekä verkkolomakkeen avulla. Valokuvia skannataan sähköiseen muotoon keräten samalla kuvaan liittyvät taustatiedot mahdollimman yksityiskohtaisesti. Haastateltavilta pyydetään suostumus aineiston käyttöön keruuhankkeen tiedotuksessa ja tallentamiseen kansanrunousarkistoon tutkijoiden käyttöön.

Haastattelukysymyksiä

Aineiston käsittely ja tallentaminen

Koulumuistot kootaan yhdistyksessä yhtenäiseen muotoon ja niitä esitellään yhdistyksen verkkosivuilla ja tilaisuuksissa. Hankkeessa kerättävä aineisto luovutetaan arkistoitavaksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon.