Esko Uotila

Otaniemi tarjoaa monenlaisia palveluja yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat hyödyntää alueen osaamista, verkostoja ja tiloja. Business Espoo on palvelukokonaisuus, joka auttaa yrityksiä perustamisesta kasvuun ja kansainvälistymiseen. Business Espoo toimii A Gridissä, joka on Aalto-yliopiston kampuksella sijaitseva startup-keskus. Smart Otaniemi on älykaupunkien kehittämisen alusta, joka yhdistää yrityksiä, kaupunkia ja tutkimusorganisaatioita. Smart Otaniemi tarjoaa mahdollisuuksia yhteiskehittämiseen ja innovointiin kestävien ja kaupallisesti menestyvien ratkaisujen luomiseksi.

Otaniemessä sijaitsee Aalto-yliopiston kampuksen lisäksi useita tutkimuslaitoksia ja yrityksiä, jotka harjoittavat monipuolista tutkimus- ja kehitystoimintaa eri aloilla.

Aalto-yliopistossa tehdään tutkimusta muun muassa teknillisissä tieteissä, tietotekniikassa, kauppatieteissä ja taiteissa. Lisäksi yliopistolla on vahvaa osaamista esimerkiksi materiaali- ja ympäristötieteissä sekä energiateknologiassa. Otaniemessä sijaitsee monia muita tutkimuslaitoksia, kuten VTT, joka on Suomen johtava tutkimus- ja teknologiakeskus. VTT:llä tehdään tutkimusta muun muassa teknologia-alalla, ympäristötieteissä ja biotieteissä.

Otaniemessä tehtävän tutkimus- ja kehitystoiminnan fokus on usein teknologian kehittämisessä ja innovaatioiden luomisessa, ja tavoitteena on tukea yrityksiä menestymään kansainvälisesti.

Teknillinen korkeakoulu ja Aalto-yliopisto

Teknillinen korkeakoulu, joka on nykyisin osa Aalto-yliopistoa, on ollut merkittävä tekijä yritystoiminnan kehittymisessä Suomessa. TKK:n alueella Otaniemessä on syntynyt ja kehittynyt lukuisia yrityksiä, jotka ovat kasvaneet merkittäviksi toimijoiksi omilla aloillaan.

Aalto-yliopiston ympärille on muodostunut vahva innovaatioekosysteemi, jossa yliopisto, yritykset ja julkishallinto toimivat yhteistyössä. Yliopistolla on tärkeä rooli uuden teknologian kehittämisessä ja kaupallistamisessa. Yliopistolla on myös merkittävä rooli teknologisten startup-yritysten synnyttämisessä ja tukemisessa.

Otaniemen teknologiakylä tarjoaa yrityksille edullisia toimitiloja ja muuta infrastruktuuria, mikä on houkutellut alueelle lukuisia yrityksiä. Yliopisto tarjoaa yrityksille mahdollisuuden myös rekrytoida osaavia ja motivoituneita työntekijöitä, joilla on korkeatasoinen koulutus ja osaaminen.

Yliopisto tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä opiskelijoiden ja tutkijoiden kanssa, mikä on auttanut yrityksiä löytämään uusia ratkaisuja ongelmiin ja kehittämään uusia tuotteita ja palveluita. Se on mukana monissa tutkimusprojekteissa yhdessä yritysten kanssa, mikä on tuonut uutta tietoa ja osaamista niin yliopistolle kuin yrityksillekin.

Aalto-yliopiston ja aiemmin TKK:n merkitys yritystoiminnan kehittymisessä on erittäin merkittävä. Otaniemessä on syntynyt monia menestyviä yrityksiä, ja yliopisto on tarjonnut yrityksille tärkeitä resursseja, osaamista ja yhteistyömahdollisuuksia.

VTT

VTT eli Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on ollut tärkeä toimija Otaniemen ja Espoon alueen yritystoiminnalle jo useiden vuosikymmenten ajan. VTT on suomalainen tutkimus- ja teknologiaorganisaatio, jonka tehtävänä on tuottaa tutkimus- ja kehityspalveluja sekä teknologian siirtoa teollisuuden ja yhteiskunnan käyttöön.

VTT on sijainnut Otaniemessä jo vuodesta 1949 lähtien, ja sen toiminta on tukenut alueen yritystoimintaa monin tavoin. VTT:n asiantuntijat ovat auttaneet yrityksiä muun muassa tuotekehityksessä, innovaatioiden kaupallistamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä. VTT on myös tarjonnut yrityksille laboratorio- ja testauspalveluita sekä tutkimusinfrastruktuuria, jota monet yritykset eivät itse olisi pystyneet hankkimaan.

Lisäksi VTT on ollut mukana perustamassa ja tukemassa useita Otaniemen alueen startup-yrityksiä, joista monet ovat kasvaneet menestyviksi yrityksiksi ja työllistäneet alueelle paljon ihmisiä. VTT on myös ollut mukana kehittämässä alueen startup-ekosysteemiä yhdessä muiden toimijoiden, kuten Aalto-yliopiston ja Espoon kaupungin kanssa.

Geologian tutkimuskeskus

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on merkittävä geotieteisiin erikoistunut tutkimuslaitos, joka sijaitsee Otaniemessä. GTK:n toiminta on ollut tärkeä tekijä yritystoiminnan kehittämisessä monella eri tavalla.

GTK tarjoaa monipuolisia geotieteellisiä tutkimus- ja asiantuntijapalveluita yrityksille. Näihin palveluihin kuuluvat esimerkiksi malminetsintä, kaivostoiminnan ympäristövaikutusten arviointi, geotekninen suunnittelu, kalliomekaniikka ja kaivannaisjätteen käsittely. Näiden palveluiden avulla yritykset voivat kehittää omaa toimintaansa ja saavuttaa kilpailuetua.

GTK on tehnyt tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa monissa eri projekteissa. Tämä yhteistyö on luonut uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä GTK:lle että yrityksille. GTK:n ja yritysten yhteistyöprojekteissa on esimerkiksi kehitetty uusia kaivosteknologioita, löydetty uusia mineraaliesiintymiä ja tutkittu maankäytön vaikutuksia ympäristöön.

GTK on tarjonnut yrityksille erilaisia tutkimus- ja laboratoriopalveluita. GTK:lla on laajat laboratoriot ja mittalaitteistot, joita yritykset voivat käyttää omien tuotteidensa ja prosessiensa kehittämisessä. GTK on myös mukana kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä, joka edistää uusien teknologioiden kehittämistä ja kaupallistamista.

GTK:n toiminta Otaniemessä on tärkeä tekijä yritystoiminnan kehittämisessä geotieteiden alalla. GTK:n tarjoamat tutkimus- ja asiantuntijapalvelut, yhteistyömahdollisuudet sekä laboratorio- ja mittauspalvelut ovat auttaneet yrityksiä kehittämään omaa toimintaansa ja luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

KCL, Oy Keskuslaboratorio – Centrallaboratorium Ab

Oy Keskuslaboratorio – Centrallaboratorium Ab, joka tunnetaan nimellä KCL, on suomalainen tutkimusyhtiö, joka tarjoaa palveluja bio- ja metsäteollisuuden tuotekehitykseen. KCL:n päätoimipaikka on Otaniemessä, jossa sijaitseva koetehdas on valmistunut 1962 arkkitehti Heimo Kautosen suunnitelmien mukaan.

Yhtiö on perustettu vuonna 1916. Aluksi se toimi Helsingin yliopiston kemian laitoksen yhteydessä, mutta muutti myöhemmin Espooseen. KCL on ollut mukana monissa merkittävissä innovaatioissa, kuten sellun valkaisussa, paperin päällystämisessä ja pakkausmateriaaleissa.

Vuonna 2009 KCL myi tutkimus- ja laboratoriotoimintansa VTT:lle. Vuoden 2021 lopussa yhtiöllä oli enää 28 työntekijää.

KCL:n ovat omistaneet suomalaiset metsäteollisuusyhtiöt Metsä Board Oyj, Metsä Fibre Oy, Stora Enso Oyj and UPM-Kymmene Oyj. Innomaterials Oy osti KCL:n koeajo- ja laboratorioliiketoiminnan 1.1.2023 alkaen. Vanhan KCL:n kiinteistöliiketoiminta ei kuulunut kauppaan.

Innomaterials Oy jatkaa liiketoimintaa käyttäen nimenvaihdoksen jälkeen Oy Keskuslaboratorio-Centrallaboratorium Ab nimeä ja KCL tavaramerkkiä. Innomaterials Oy on suomalaisten bio- ja rahoitusalalla toimivien yrittäjien ja KCL:n johdon perustama yhtiö. Yhtiössä on noin 35 työntekijää.